Menu:

Home page

POLISH JOURNAL of SPORT and TOURISM is a quarterly devoted to sport and tourism in the aspect of medical and biological sciences

SPORT I TURYSTYKA jest kwartalnikiem poświęconym problemom sportu i turystyki w aspekcie nauk medycznych i przyrodniczych
Published by the Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

Editor-in-Chief/Redaktor Naczelny: Ryszard Cieśliński
Deputy Editor/Zastępca Redaktora: Jerzy Sadowski

Printed in 210-300 copies (depending on the Issue)/Nakład: 210-300 egz. (w zależności od Numeru)

Technical Editor/Redaktor Techniczny: Magdalena Laskowska-Szybiak Translation/Tłumaczenie: 100AT, Warszawa

Printed and bound/Druk i oprawa: "TP MEDIA" Lublin
Cover project/Projekt okładki: Tomasz Korzewski