Home page

Change size: (1kB) (1kB) (1kB)

The Polish Journal of Sport and Tourism is published quarterly since 2008 by Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. It publishes manuscripts in Polish and English encompassing various fields of medical and natural sciences linked with sport, physical education, sports medicine as well as tourism and physical recreation. It is characterized by high standard of contents and good publishing quality available in both forms, electronic and printed. Articles are subjected to fair and constructive peer review by experts in the field from Poland and abroad. Journal is indexed in international abstracting databases and evaluated i.a. by Polish Ministry of Science and Higher Education and Index Copernicus. Articles are also published in Open Access model on De Gruyter platform.


Powiększ tekst: () () ()

Czasopismo Polish Journal of Sport and Tourism jest wydawane od 2008 roku przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Publikowane s± w nim prace w języku polskim i angielskim z dziedziny nauk medycznych i przyrodniczych zwi±zane ze sportem, wychowaniem fizycznym, medycyn± sportow±, jak również turystyk± i rekreacj±. Charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym oraz wysok± jako¶ci± publikacji zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Artykuły poddawane s± konstruktywnej ocenie recenzentów z Polski i zagranicy, którzy s± specjalistami w danej dziedzinie. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach oraz oceniane m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Index Copernicus, a artykuły s± również dostępne w modelu Open Access na platformie wydawniczej De Gruyter.

(De Gruyter)Image Gallery

Information

POLISH JOURNAL of SPORT and TOURISM is a quarterly devoted to sport and tourism in the aspect of medical and biological sciences
SPORT I TURYSTYKA jest kwartalnikiem po¶więconym problemom sportu i turystyki w aspekcie nauk medycznych i przyrodniczych

Published by the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

Contact Us

Address: Akademicka 2,
                         21-500 Biala Podlaska, Poland
Telephone: +48 833428787
Fax: +48 833428800
E-mail: pjst@awf-bp.edu.pl

Obsługa cookies w serwisach WWFiS w Białej Podlaskiej więcej